Make your own free website on Tripod.com
Free Lao Fonts OnlineFree Lao Fonts Online

 


 


Content
Index
Download Fonts
Keyboard Lao
How to install Macs Fonts
Windows 3.1
Windows 95/98
Windows Me/2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Webfont Lao

 

   

ວິທີຕິດຕັ້ງລາວຄີບອດລຸ້ນ ໑ ທີ່ມີເລກລາວ

1) ດາວໂຫລດລາວຄີບອດລຸ້ນ ໑ ທີ່ມີເລກລາວ ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

2) ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເຂົ້າໄປທີ່ directory ທີ່ໄດ້ໂຫລດໄວ້ນັ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະເກັບໄວ້ທີ່ Downloads ແລ້ວເປີດ Directory ຂອງ Lao Keyboard1 ແລະຄລິກໃສ່ setup ຕາມຮູບລຸ່ມນີ້:
3) ແລະກໍຖ້າຈົນກ່ວາ ສິ້ນສຸດການ setup ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:
4) ເມື່ອ setup ລຽບລ້ອຍ...ທາງດ້ານລຸ່ມ Taskbar ຈະເຫັນເປັນຮູບລຸ່ມນີ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ (Windows 7):
5) ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ (Windows 10) ກໍຈະເຫັນຕາມຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້: