Make your own free website on Tripod.com
Free Lao Fonts OnlineFree Lao Fonts Online

 


 


Content
ດາວໂຫລດຟອນທ໌
ແມັກຟອນທ໌
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 3.1
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 98
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ ME
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ XP
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ Vista
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 7
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 8
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 10

 

   

ວິທີຕິດຕັ້ງ ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ Vista

1. ຟອນທ໌ທີ່ທ່ານໂຫລດເອົາມາຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດ້ບີບອັດເຂົ້າໃຫ້ເປັນ zip ຟາຍລ໌. ສະນັ້ນ ທ່ານຄວນເປິດຟາຍລ໌ດັ່ງກ່າວນີ້ອອກ ໂດຍໄຊ້ໂປຣແກຣມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ: Winzip ແລະຈະເອົາໂປຣແກຣມນີ້ໄດ້ທີ່: www.winzip.com

2. ຊອກຫາຟອນທ໌ ທີ່ທ່ານໄດ້ໂຫລດມາແລ້ວ save ໄວ້ທີ່ desktop ເພື່ອສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ  
3. ໄປທີ່ຫ້ອງ desktop ແລ້ວໄຊ້ເມົາສ໌ເບື້ອງຂວາມື...ຄລິກໃສ່ທີ່ icon ຟອນທ໌ ທີ່ທ່ານໄດ້ໂຫລດມາ (ສຳຄັນທ່ານຄວນຕິດຕັ້ງ WINZIP ເສຍກ່ອນ)  ແລ້ວ click ໃສ່ Extract to...

ດັ່ງຮູບທີ່ສະແດງລົງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 

ວິທີຕິດຕັ້ງເອົາຕົວຟອນທ໌ເຂົ້າຄອມພ໌ຂອງທ່ານ

1. ຄລິກໄປທີ່ Start Picture of the Start button

2. ຄລິກ Control Panel.

3. ແລ້ວຄລິກ Appearance and Personalization.  ຄລິກໃສ່ Fonts.

    4. ໄປທີ່ເມນູ File ແລ້ວຄລິກໃສ່ Install New Font.

  • ທີ່ Drives, ຄລິກໃສ່  drive ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
  • ທີ່ Folders, ຄລິກສອງເທື່ອໃສ່ folder ທີ່ມີຕົວຟອນທ໌ຂອງທ່ານ ໄດ້ໂຫລດໄວ້.
  • ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຟອນທ໌ ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໃນຫ້ອງດັ່ງກ່າວ ເລືອກເອົາຕົວຟອນທ໌. ແລ້ວຄລິກ OK
  • ຈະເລືອກເອົາຟອນທ໌ ຫລາຍກວ່າຕົວໜຶ່ງຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ກົດ CTRL ແລະຄລິກໃສ່ຕົວຟອນທ໌ ທິ່ທ່ານເລືອກເອົາພ້ອມໆກັນ.... ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຄລິກ  Install ເປັນອັນສິ້ນສຸດ.